Regulamin 

 

1. Postanowienia ogólne:

 

1.1 Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego  woodwelove.com jest :

 

DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński

ul. Winogrady 28

61-663 Poznań

NIP 7772615716

 

Zwany dalej jako “administrator” lub “usługodawca”.

 

1.2 Serwis drukarni dostępny jest pod adresem internetowym www.woodwelove.com

 

1.3 Przedstawiony tutaj regulamin obowiązuje dla wszystkich czynności prawnych zawartych za pośrednictwem strony internetowej www.drukpoznan.pl z udziałem konsumentów w rozumieniu przepisów prawa, zwanymch  dalej “zleceniodawcą” lub “ Klientem”. Niniejszy regulamin określa:

 

a) warunki korzystania z serwisu

b) zasady przyjmowania zleceń

c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta

d) warunki przyjmowania zwrotów i reklamacji

e) warunki przyjmowania plików do druku

f) odpowiedzialność DRUKPOZNAN.PL

 

2. Warunki korzystania z serwisu.

 

2.1 Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.


2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie sprzedaży.

2.3 Aby utworzyć konto w naszym sklepie należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na naszej stronie.

2.4  Administrator zastrzega sobie prawo likwidacji konta danego Klienta  w sklepie w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 DRUKPOZNAN.PL  zastrzega sobie prawo do przechowywania danych wprowadzonych podczas procesu rejestracji dotyczących Klienta  oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

 

3. Zamówinia

 

3.1 Uwagi ogólne:

 

1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego równoznaczne jest 

ze złożeniem wiążącej oferty zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia zleceniodawca otrzymuje wstępnie niewiążące potwierdzenie zamówienia wygenerowane za pomocą autorespondera. Dopiero po przekazaniu plików do druku i ich wstępnej weryfikacji przez pracowników DRUKPOZNAN.PL zleceniodawca drogą email wysyła zleceniobiorcy potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. 

 

2. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać plik, i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności (za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal);
- przekazać zlecenie do realizacji;

 

3.DRUKPOZNAN.PL zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia i natychmiastowego odstąpienia od zawartych już umów, w sytuacji, gdy przekazane do druku pliki zawierać będą treści sprzeczne z  przepisami prawa  obowiązującymi na terytorium RP.

 

4. Po zawarciu umowy zleceniodawca nie ma prawa do zmiany zamówionych plików. Każde życzenie zmiany uznaje się za ofertę zawarcia umowy rozwiązującej pierwsze zlecenie, powiązaną z ofertą zawarcia nowej umowy dotyczącej produkcji i dostawy zmienionych druków. Zleceniobiorca zastrzega sobie ma prawo do odrzucenia tej oferty. W przypadku przyjęcia przez DRUKPOZNAN.PL takiej oferty, zleceniodawca może zostać obciążony dodatkowymi kosztami powstałymi w wyniku zmian, o których to kosztach zostanie poinformowany w trakcie procesu zmian.

 

5. W związku z tym, iż usługi wykonywane przez DRUKPOZNAN.PL są świadczeniami o właściwościach ściśle określonych przez zleceniodawcę w złożonym przez niego zamówieniu i/lub związanych z jego osobą, zleceniodawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

 

3.2 Terminy przyjmowania zamówień.

1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 

 

2. Warunki realizacji zamówienia

Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) w sklepie będą realizowane w terminie 7-10 dni roboczych. Terminy realizacji zleceń niestandardowych niezawartych w cenniku będą ustalane indywidualnie z Klientem.

 

2. Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji lub odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

3.4 Dostawa zamówionych towarów:

 

1. Dostawa odbywa się poprzez firmę kurierską. 

 

2. Termin dostawy towaru uzależniony jest od firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę. Teoretycznie wynosi on 2 dni robocze. DRUKPOZNAN.PL nie odpowiada za opóźnienia firm kurierskich.

 

3. Cennik dostaw kurierskich realizowanych na terytorium RP dostępny jest  na stronie internetowej. Koszt przesyłki kurierskiej wliczony zostanie w cenę zamówienia w momencie dokonywania płatności za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal.

 

4. Ceny dostaw kurierskich realizowanych poza granicami RP ustalane będą indywidualnie z Klientem. 

 

5. Klient jest uprawniony do osobistego odbioru towaru w siedzibie DRUKPOZNAN.PL przy ulicy Winogrady 28 w Poznaniu (koszt 0,00 zł).

 

4. Reklamacje i zwroty.

 

4.1 Do złożena Reklamacji uprawniony jest każdy Klient który posiada login w e-sklepie,  dowód sprzedaży i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem poczty e-mail: lukasz@drukpoznan.pl -  należy odesłać cały towar na swój koszt.

 

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

1. Zgłaszając reklamację z e-sklepu klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w sklepie oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

3. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie 

reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 

5. Reklamacje przyjmowane będą w dni robocze do godz. 17.00.

6. Reklamacje  będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

5. Zakres odpowiedzialności.

 

5.1 DRUKPOZNAN.PL  nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;

b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez DRUKPOZNAN.PL

c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.

d) Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta,  a zawierających błędy techniczne lub treściowe;

e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem PayU.

g) Ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.

h) Jakość i terminowość  przesyłek kurierskich 

 

6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 

1. Przekazywane przez Klienta dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883).

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest DRUKPOZNAN.PL 

3. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji Konta, przetwarzane są przez DRUKPOZNAN.PL  w celach związanych z podjęciem czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług w Serwisie za pośrednictwem Konta, realizacji Zamówień oraz w celu archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm) oraz przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Dodatkowo, dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji Konta, przetwarzane są przez DRUKPOZNAN.PL, o ile Klient wyrazi na to dodatkową zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkbox”), w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz działalnością DRUKPOZNAN.PL, w szczególności takich jak przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach.

5. Po likwidacji Konta DRUKPOZNAN.PL, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422), może nadal przetwarzać dane, które są:

a. niezbędne do rozliczenia umowy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, czy wykonaną umowę;

b. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu i realizowanych Usług,

c. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez DRUKPOZNAN.PL, za zgodą Klienta, 

6. Dane osobowe są przekazywane firmom kurierskim, w celu doręczenia zrealizowanego Zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom. 

7. DRUKPOZNAN.PL zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych w związku z wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński, ul. ul. Winogrady 28, 61-663 Poznań lub na adres e-mail: lukasz@woodwelove.com. Uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji z dopiskiem: „Dane Osobowe”. 

 

Płatności można wykonać na trzy sposoby. Za pomocą usług PayU i PayPal oraz standardowego przelewu bankowego. Przy wyborze płatności przelewem bankowym otrzymają Państwo dane do przelewu, a zlecenie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.

Każdy z naszych obrazów jest zabezpieczony w sposób profesjonalny do wysyłki. Korzystamy z kilku firm kurierskich w zależności od miejsca dostawy. Standardowy termin dostarczenia przesyłki na terenie Polski to 1-2 dni. Organizujemy również wysyłki na terenie europy jak i innych kontynentów. W sprawie szczegółowych informacji i terminów wysyłek zagranicznych prosimy o bezpośredni kontakt.

 1. Informacje o produkcie:
 
Czy na obrazach widać strukture drewna?
 
Tak, najbardziej jest ona widoczna przy jasnych zdjęciach (grafice) drukowanych bez koloru białego. W naszej opinii takie obrazy się najlepiej prezentują.
 
Czy mogę wysłać inny plik niż jpg?
 
Tak, przyjmujemy również pliki pdf i tiff, w szczególności jeśli są już wykadrowane.
 
Jak mogę powiesić mój obraz?
 
Obrazy są w pełni przygotowane do montażu. Wraz z przesyłką otrzymasz instrukcję obsługi oraz standardowe kołki montażowe. Jedyne czego potrzebujesz to ołówek, wiertarka, wiertło fi 10 mm oraz wkrętak krzyżakowy. Na tylnej części obrazu znajdują się specjalne wpusty w które wsuwane są śruby.
 
2. Realizacja zlecenia:
 
W jakim terminie zostanie zrealizowane moje zamówienie?
 
Termin realizacji to 5-7 dni roboczych w przypadku standardowych formatów. W innym przypadku termin ustalany jest indywidualnie. Do tego czasu doliczany jest jeszcze czas na dostawę, na terenie Polski 1-2 dni.
 
Czy mogę zamówić obraz jako prezent i w późniejszym terminie dosłać zdjęcie?
 
Oczywiście, możemy również przygotować kartę upominkową do wykorzystania na naszej stronie.
 
Otrzymałam kod promocyjny, gdzie mogę go zrealizować?
 
Kody promocyjne realizujemy zawsze przy wyborze formy płatności.